We gebruiken cookies om u de beste gebruikerservaring the geven. Door onze website te gebruiken, accepteert u het gebruik van cookies
U kunt meer lezen in ons privacybeleid.
OK


Algemene voorwaarden

Om ervoor te zorgen dat uw winkelervaring goed en veilig verloopt, hebben we een overzicht gemaakt van onze algemene voorwaarden. Het doel van de algemene voorwaarden is om u, de consument, een overzicht te geven van wat u kunt verwachten tijdens het winkelen bij AndLight. Als u nog andere vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen. Tel: +31 85 208 3911 of e-mail: info@andlight.nl.


Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Branchegarantie

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: AndLight ApS

Handelend onder de naam/namen: Andlight

Vestigingsadres:
Tømmergravsgade 4B
2450 København SV

Telefoonnummer: +31 85 208 3911

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m donderdag vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur
Van vrijdag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur

E-mailadres: info@andlight.nl

KvK-nummer: 32562744Denemarken

Btw-nummer: DE32562744


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 3. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 4. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 5. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 6. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 7. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 8. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:
 
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:
 
 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.


Artikel 18 - Branchegarantie

 1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.


Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede
 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 1. Aan: [ naam ondernemer]
  [ geografisch adres ondernemer]
  [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 
 2. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*
 3. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  
 4. [Naam consumenten(en)]
 5. [Adres consument(en)]
 6. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.


Online winkelen

U kunt onze lampen kopen op onze website, per e-mail (info@andlight.nl), of u kunt ons bellen op +31 85 208 3911.

Wanneer u een bestelling plaatst op onze website, wordt het altijd gratis verzonden. Als u in de buurt van Kopenhagen bent, kunt u ook online een bestelling plaatsen en deze vervolgens ophalen en betalen in ons magazijn aan Tømmergravsgade 4B, 2450 Kopenhagen SV. 

Als u vragen heeft over lampen die niet op de website staan, neem dan contact met ons op via +31 85 208 3911 of stuur ons een e-mail op info@andlight.nl, we zullen u zo snel mogelijk beantwoorden.

Alle prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen zijn tegen de actuele prijs.

Bij het winkelen bij Andlight.nl worden overeenkomsten ondertekend in de volgende taal:

 • Nederlands

Het is niet mogelijk om eerdere bestellingen te zien door in te loggen bij AndLight. Als u een kopie van uw orderbevestiging of factuur wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@andlight.nl.

U moet 18 jaar of ouder zijn om te winkelen bij Andlight.nl – bent u jonger dan 18 jaar, dan heeft u toestemming van uw ouders of voogd nodig. Een bestelling kan altijd worden geannuleerd door een ouder of voogd, als blijkt dat deze is geplaatst door iemand die jonger is dan 18 jaar.

Betaling

Online kunt u met de volgende methoden betalen:

 • VISA 
 • MasterCard
 • Maestro, JCB  
 • Paypal
 • Betaling via overschrijving 
 • In onze showroom / magazijn accepteren we VISA / betaalkaart
   

Bij AndLight zijn er geen extra betalingskosten voor de betaalmethoden die wij aanbieden.

We zullen het bedrag van uw bestelling niet van uw rekening afschrijven totdat de artikelen zijn verzonden. Er kan nooit een groter bedrag worden afgeschreven dan het bedrag dat u bij uw aankoop heeft goedgekeurd. Bij het afrekenen met PayPal kunt u voor de optie Achteraf Betalen kiezen. Bij het afronden van uw aankoop betaalt PayPal de verkoper voor u en wordt het geld pas na 21 dagen van uw bankrekening afgeschreven

Nets
 

Vi modtager alle disse betalingsmetoder

Verzending en bezorging

Andlight biedt gratis verzending in heel Nederland! We bieden gratis verzending op alle bestellingen, ongeacht hoeveelheid en prijs. Zelfs als het pakket meerdere keren moet worden verzonden, is de verzending nog steeds gratis. Als beginpunt verzenden we uw bestelling naar u als alle gekozen artikelen op voorraad zijn. Als u wilt dat wij de goederen op voorraad leveren, neem dan contact op met onze klantenservice op info@andlight.nl of +31 85 208 3911.

Wij maken gebruiken van de bezorgdiensten van GLS. Naast gratis verzending in heel Nederland, levert AndLight ook gratis binnen heel Europa. 

Levering van producten van een bepaalde grootte zal worden geleverd op de stoeprand. Deze informatie verschijnt wanneer u de gewenste leveringsmethode selecteert. Alle zendingen met DSV worden aan de stoeprand geleverd.

Bij AndLight heeft u de mogelijkheid om de levertijd voor elk product te zien. Wij doen dit om u als klant de mogelijkheid te geven om te beoordelen of de vermelde levertijd in uw plannen past. Wanneer u producten op voorraad bestelt bij AndLight, kunt u verwachten dat ze 2-4 dagen na de bestelling bij u geleverd worden.

Artikelen die niet op voorraad zijn worden op onze website weergegeven met de bijbehorende levertijd. Deze levertijd kan per fabrikant verschillen. Houd daarom rekening met eventuele verschillen in levertijd op artikelen die niet op voorraad zijn. U ontvangt een orderbevestiging kort nadat u een bestelling plaatst, u krijgt hierbij informatie over de verwachte levertijd. Wanneer uw bestelling wordt verzonden vanuit het magazijn van AndLight ontvangt u ook een Track & Trace-nummer, zodat u de reis van uw pakket kunt volgen. AndLight maakt reserveringen voor niet meer leverbare producten en items die in backorder zijn. AndLight kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen en eventuele kosten als gevolg van vertragingen.

Als GLS langs is gekomen om uw pakket af te leveren, maar u niet thuis was, dan sturen ze u een e-mail waarin u een nieuwe bezorgafspraak kunt selecteren en plannen, of ze bezorgen bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt. U wordt hoe dan ook op de hoogte gesteld.

Tenzij anders overeengekomen worden de goederen verzonden onder DAP Incoterms 2010 voorwaarden.

Ontvangst pakket

Wanneer u de producten van AndLight ontvangt, raden we u aan om de verpakking te controleren op schade voordat u de ontvangstbevestiging ondertekent. Als er schade aan de verpakking is, noteer dan op de ontvangst / vrachtbrief "Pakket beschadigd" of "Ontvangen onder voorbehoud". U kunt het pakket vervolgens ontvangen en de bon bewaren. Als u de pech heeft dat niet alleen de verpakking, maar ook het product is beschadigd, neem dan z.s.m. contact op met AndLight met informatie over het bestelnummer. In dergelijke gevallen is het belangrijk dat de verpakkingen worden bewaard, omdat deze moeten worden gebruikt als bewijs voor de bezorgingsschade. Schade moet binnen 24 uur na ontvangst worden gemeld om ervoor te zorgen dat de bezorger de zaak niet weigert, de postbezorgingsdienst verlangt dit van u.

Vragen kunnen worden gesteld door te bellen op tel +31 85 208 3911 of per e-mail: info@andlight.nl.

Andlight wijst erop dat wanneer u als klant toestemming geeft om het pakket af te geven als u niet thuis bent, er twijfels kunnen zijn over wanneer een schade aan het product is opgetreden. We raden daarom aan deze optie alleen te gebruiken wanneer de ontvangst noodzakelijk is of wanneer u een lamp heeft besteld die niet breekbaar is. Breekbare lampen zijn gemaakt van glas, marmer of porselein. In dergelijke situaties kunnen zich gevallen voordoen waarin een product niet kan worden vervangen.

Defecte producten

In elk geval van levering van een verkeerde of defecte lamp, vergoedt AndLight de verzendkosten. Als u een verkeerde lamp heeft ontvangen of een lamp die niet werkt, neem dan contact met ons op en wij sturen u een retouretiket zodat u de lamp terug kunt sturen. U kunt het etiket eenvoudig op het pakket plakken en vervolgens naar ons terugsturen. We zullen natuurlijk z.s.m. een nieuwe lamp naar u toe sturen zodra we de verkeerde of defecte lamp hebben ontvangen, tenzij anders overeengekomen.

Voeg a.u.b. een kopie van uw orderbevestiging toe aan het geretourneerde pakket, aangezien dit onze retourafdeling helpt en het proces versnelt.

14 dages fuld returret

Retourzendingen en het herroepingsrecht

365 dagen volledig herroepingsrecht

§ 6.1 U kunt producten binnen 365 dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden retourneren. Het product moet binnen 365 dagen na de kennisgeving van annulering aan ons worden geretourneerd. U krijgt dan uw geld terug. We informeren u dat als u annuleert, u zelf de retourzending betaalt.

U moet ons binnen 365 dagen na ontvangst laten weten dat u uw aankoop wilt annuleren. De kennisgeving moet worden gedaan via e-mail op info@andlight.nl of per post naar ons kantoor, Tømmergravsgade 4B, 2450 Kopenhagen SV. Maak ons ​​in uw communicatie duidelijk dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht. U kunt hiervoor het modelformulier op onze website gebruiken. Download hier

Retourneren

§ 6.2 U moet uw bestelling naar ons terugsturen zonder onnodige vertraging, en uiterlijk 365 dagen nadat u ons heeft geinformeerd dat u uw aankoop wilt annuleren. U dient zelf de kosten te betalen voor het terugsturen van de artikelen. U draagt ​​het risico van de artikelen vanaf het moment dat u de artikelen in ontvangst heeft genomen.

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Daarbij verwachten wij dat indien redelijkerwijs mogelijk de verpakking in een zo oorspronkelijk mogelijk staat en onbeschadigd wordt geretourneerd. Het is daarom belangrijk dat er geen tape of andere stickers rechtstreeks op de originele verpakking worden aangebracht en dat er ook niet op de originele verpakking worden geschreven. Daarom benadrukken we dat originele en onbeschadigde verpakkingen van groot belang zijn bij het beoordelen of er een waardevermindering van het product is opgetreden.

Let op: Bepaalde artikelen kunnen niet per normale post worden geretourneerd. Dit geldt voor grote en/of breekbare producten. Stuur je goederen terug via dezelfde verzendmethode als waarmee ze bij je zijn afgeleverd. Als je je product op een pallet hebt ontvangen, stuur de artikelen dan ook op een pallet terug naar AndLight. De kosten voor het terugsturen van deze goederen bedragen naar verwachting maximaal 750 EUR. 

De staat van het artikel wanneer u het retourneert

§ 6.3 U bent aansprakelijk voor waardevermindering van artikelen als gevolg van andere handelingen dan noodzakelijk om de staat, de eigenschappen en het functioneren van artikelen te bepalen.

Met andere woorden - u kunt het product op dezelfde manier testen als in een fysieke winkel. Als het product op een andere manier wordt getest, kunnen we het als gebruikt beschouwen, wat kan betekenen dat u bij het annuleren van de aankoop slechts een deel of niets van het aankoopbedrag terug krijgt, afhankelijk van de waardestaat van het artikel. Om het volledige aankoopbedrag te ontvangen, moet u daarom hetzelfde handelen als toegestaan is in een fysieke winkel. U kunt het product proberen, maar niet daadwerkelijk gebruiken. Vaste montage van een lamp wordt in dit opzicht beschouwd als daadwerkelijk gebruik.

Terugbetaling van het aankoopbedrag

§ 6.4 Als u uw aankoop annuleert, ontvangt u het bedrag dat u aan ons heeft betaald terug. In geval van een bijzondere waardevermindering waarvoor u aansprakelijk bent, wordt er een bedrag ingehouden.

Als u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht, zullen wij de van u ontvangen betalingen terugbetalen, in ieder geval binnen 14 dagen na de datum dat wij kennisgeving hebben ontvangen van uw besluit om de overeenkomst te annuleren. We zullen een dergelijke terugbetaling doen met dezelfde betaalmethode die u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we het artikelen hebben ontvangen, tenzij u documentatie hebt verstrekt voordat u het retourneert.

Als u uw product wilt retourneren, moet het worden verzonden naar:

AndLight
c/o TC Logistics
Priorparken 853-855
2605 Broendby
Denemarken

U kunt ook producten retourneren door ons op te informeren en het product persoonlijk af te leveren op het hierboven vermelde adres.

Als je je aankoop wilt annuleren nadat het product per pallet verzonden is, en je weigert de ontvangst van deze pallet, dan behouden we ons het recht voor 100 EUR minder dan het retourbedrag terug te betalen, om de reeds gemaakte verzendkosten te dekken. 

§ 6.5 In de regel ontvangen wij geen rembourspakketten - wij brengen de kosten in rekening bij de klant.

§ 6.6 Voor aankopen door bedrijven of openbare instellingen is het mogelijk om producten te annuleren tot een bedrag van EUR 1 000,00,-. Als het bedrag voor de geretourneerde producten hoger is dan EUR 1 000,00,- wordt er geen restitutie verleend.

§ 6.7 Gedeeltelijke terugkeer  
Als je als particuliere klant een speciale aanbieding met meer dan één product van AndLight hebt ontvangen, heb je de mogelijkheid om je bestelling gedeeltelijk te retourneren, maar bij retournering vervalt je volledige korting.  
Als je een bulkkorting hebt verkregen en vervolgens een deel van de aankoop annuleert en niet meer voldoet aan de voorwaarde voor het verkrijgen van de bulkkorting, heb je geen recht meer op de waarde van de korting. 

Reklamationsret

Garantie

Bij het shoppen bij AndLight krijgt u automatisch 24 maanden volledige fabrieksgarantie. Dit betekent dat u het product kunt laten repareren, vervangen, terugbetalen of korting kunt krijgen, afhankelijk van uw specifieke situatie. Dit geldt als de klacht gerechtvaardigd is en als het defect niet is ontstaan ​​als gevolg van oneigenlijk gebruik, verkeerde toepassing van het product of ander schadelijk gedrag.

U moet ons binnen redelijke tijd informeren nadat u het defect in het product heeft ontdekt. Als een klacht wordt ingediend binnen twee maanden nadat het defect is ontdekt, bent u altijd op tijd.

Wanneer de claim legitiem is, sturen we een vooraf betaald retourlabel door zodat u het item kunt terugsturen. We zullen redelijke verzendkosten terugbetalen die u mogelijk heeft in verband met de teruggave van het product wanneer de claim gerechtvaardigd is.

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Wanneer u een product wilt retourneren, kunt het verzenden naar het volgende adres:

AndLight
c/o TC Logistics
Priorparken 853-855
2605 Brøndby
Denemarken

Geef bij het retourneren van het artikel aan wat er mis is met het artikel.

Let op! We ontvangen geen pakketten die onder rembours worden verzonden.

Vergeet niet dat het artikel altijd in de juiste verpakking moet worden geretourneerd en u een ontvangstbewijs voor verzending moet ontvangen, zodat wij uw verzendkosten kunnen vergoeden.

Als u een product heeft verzonden voor een claim of een klacht, ontvangt u altijd een e-mail wanneer we het product hebben ontvangen. In de e-mail ontvangt u informatie over het verdere proces met betrekking tot de verwerking en afhandeling van uw claim / klacht.

E-commerce keurmerk

We zijn gecertificeerd met het E-commerce keurmerk. E-commerce is een vertrouwde, Europese grensoverschrijdende e-commercebescherming voor consumenten. Het e-merk is toegekend aan AndLight omdat de website voldoet aan zowel de wettelijke vereisten als de speciale vereisten van het e-commerce keurmerk voor correct en ethisch gedrag op het internet.

Voor de klant waarborgt het e-merk:

 • Dat de betaling is gecodeerd en goedgekeurde beveiliging heeft.
 • Dat u eenvoudig toegang heeft tot informatie over waar uw persoonlijke gegevens voor worden gebruikt.
 • Dat u nooit spam zult ontvangen.
 • Dat verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk worden vermeld vóór aankoop.
 • Dat het herroepingsrecht en de mogelijkheid voor klachten staan vermeld in de elektronische orderbevestiging.
 • Dat het duidelijk is met welk bedrijf u van doen heeft.
 • Dat het sturen van elektronische advertenties en nieuwsbrieven alleen gebeurt als u hier expliciet ja op heeft gezegd.
 • Het e-commerce keurmerk controleert continu of websites met een e-label aan de bovenstaande vereisten voldoen.

Simpel gezegd: het E-commerce Europe Trustmark beschermt u wanneer u online winkelt in een ander EU-land en wanneer er een klacht ontstaat.

Een klacht melden kan via: https://www.ecommercetrustmark.eu/for-consumers/

Meer informatie over het e-commerce fonds en het e-merk vindt u hier.

Klachten

Indien u een klacht heeft over onze producten of onze service, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of door ons een e-mail te sturen op info@andlight.nl. U krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie. Mocht u het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

AndLight har e-mærket

Uw veiligheid

AndLight is gecertificeerd door Trustpilot:

AndLight is gecertificeerd door Trustpilot, wat u als klant maximale veiligheid biedt voor een veilige service, zowel in technische aspecten zoals cryptografie van betalingsgegevens en gebruik van persoonlijke gegevens, maar ook in zakelijke en commerciële aspecten zoals het beveiligen van uw recht op teruggave en annulering, klachten, herroepingsrecht etc.

Online betaling

Bij AndLight kunt u betalen met VISA, VISA Electron, Mastercard / Eurocard, Maestro, JCB, Paypal of bankoverschrijving. U kunt ook betalen in onze fysieke winkel, maar alleen met betaalkaart, VISA / betaalkaart.

Wanneer u met een kaart betaalt, zullen wij het bedrag pas van uw rekening afschrijven zodra wij de artikelen verzenden. U ontvangt een ontvangstbewijs / factuur voor de betaling zodra wij uw artikelen verzenden.

Als klant van AndLight loopt u geen risico door uw VISA, VISA Electron, Mastercard / Eurocard, Maestro, Paypal of JCB te gebruiken, omdat we een SSL-verbinding gebruiken om ervoor te zorgen dat er geen anderen kunnen meekijken wanneer uw kaartnummer of andere gegevens online worden verzonden. De creditcardinformatie wordt via AndLight aan PBS gecommuniceerd via een veilige en gecodeerde SSL-verbinding - we zien uw kaartinformatie niet en zullen deze nooit zien omdat de transactie wordt afgehandeld door een PBS-gecertificeerde betalingsdienstaanbieder.

Er is veel gesproken over beveiliging online maar het feit is dat u juridisch veiliger bent met online kaartbetalingen dan veel andere vormen van betaling. Wanneer u met een kaart betaalt, kunt u uw geld terugkrijgen:

 • als het artikel niet is afgeleverd.
 • als u, door gebruik te maken van uw herroepingsrecht, het item weigert.
 • als er van uw rekening is afschreven zonder uw toestemming.

Lees hier meer over wat PBS zegt over kopen / betalen op internet.

Als u vragen heeft over de veiligheid van AndLight of andere vragen over ons beleid, bel dan +31 85 208 3911 of schrijf een e-mail naar info@andlight.nl.

Privacybeleid bij AndLight
 

Privacy- en cookieverklaring Andlight
5 november 2020

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Andlight acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Andlight is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel www.andlight.nlWij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Andlight.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken
wij uw naw-gegevens en e-mailadres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per e-mail

 • via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties. Wij kijken of mensen deze leuk vinden, en gebruiken die informatie om in de toekomst alleen nog maar leuke of interessante advertenties en aanbiedingen te doen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

 
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert 
   
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:
 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten

Productrecensies
Het doel van de productrecensies is het creëren van transparantie rond het product en de kwaliteit ervan. Je recensie moet daarom gericht zijn op het product zelf. Heb je opmerkingen over AndLight of heb je hulp nodig bij je bestelling, neem dan contact op met info@andlight.nl en we helpen je graag!

AndLight bezit de rechten op de productrecensies en behoudt zich het recht om productrecensies te publiceren voor reclame en marketing.
AndLight verwerkt de recensies vóór publicatie. Het wordt echter afgeraden om persoonlijke gegevens in de productreview op te nemen; Zoals adres, telefoonnummer, e-mail etc. Je kunt er altijd voor kiezen om je recensie te laten verwijderen door een schriftelijk verzoek aan AndLight te sturen.

 
Geen producten gevonden